Submăsura 4.2 - Procesare de produse agricole

Submăsura 4.2 – Procesare de produse agricole. Bugetul total discutat pe anul 2021 este de 170 milioane euro.

Rata sprijinului public nerambursabil
50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și
– 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:
• pentru microintreprinderi și întreprinderi mici:
– 800.000 euro/proiect pentru invesțiile noi permise în cadrul fișei
– 600.000 euro/proiect pentru celelalte investiții
• pentru întreprinderi mijlocii:
– 1.200.000 euro/proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei
– 1.000.000 euro/ proiect pentru celelate investiții
• pentru alte întreprinderi:
– 1.500.000 euro pentru investițiile noi permise în cadrul fișei
– 1.200.000 euro pentru celelalte investiții

Solicitantul poate opta pentru diminuarea intensității de bază cu minim 5%. În condiţiile în care solicitantul va opta pentru diminuarea intensităţii de bază, acesta va putea fi punctat la principiul de selecție utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul.

Operatiuni/Actiuni eligibile pentru suport
Investiţii în active corporale din sectorul agro-alimentar pentru:
• Înființarea, extinderea și/sau modernizarea, dotarea unităților de procesare plante proteice, inclusiv investiții privind colectarea materie prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor doar ca o componentă secundară a proiectului;
• Extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare pentru alte produse decât plantele proteice, inclusiv investiții privind colectarea materie prime, depozitarea materiei prime/produselor finite marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor doar ca o componentă secundară a proiectului;
• Extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare, comercializare;
• Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
• Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură, exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului;
• Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii, doar ca o componentă secundară a proiectului.
Investiții în active necorporale pentru:
• Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
• Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
• Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

Criterii de eligibilitate
Formele asociative nu vor fi eligibile, conform didcuțiilor din grupul de lucru PNDR.
Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin sub – măsură;
Investitia trebuie să respecte Planul Urbanistic Zonal;
În cazul investițiilor în procesare, 70% din materia primă procesată sau, în cazul investițiilor în rețelele de colectare/depozite, 70% din materia primă colectată/depozitată, trebuie să provină de la terți;
Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la TFUE în scopul obținerii de produse Anexa I; ȋn ceea ce priveşte IF combinat cu grant sunt eligibile exclusiv investiţiile în scopul obținerii de produse Anexa I;
Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică prin utilizarea biomasei trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;
Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza prezentării documentației tehnico-economice;
Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare a impactului preconizat asupra mediului , iar investiția va fi precedată de finalizarea evaluarii impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1;
Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară;
Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.

Principiile de selecție
• Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, european etc);
• Principiul sectorului prioritar în sensul prioritizării sectoarelor cu deficit conform balanței comerciale (procesare carne (detaliat), produse lactate, procesare cereale, colectare, depozitare/procesare legume, cartofi , procesare proteice )
• Principiul maturității proiectului în sensul disponibilității la depunerea proiectului a autorizațiilor /avizelor care să permită demararea acestuia, precum și a sustenabilității proiectului din perspectiva aspectelor de mediu;
• Principiul maturității solicitantului în sensul vechimii întreprinderii și a vechimii in desfasurarea activității;
• Principiul utilizării eficiente a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul;
Principiul accesului la finantare în sensul prioritizării solicitantilor care nu au beneficiat în ultimii 4 ani de fonduri europene pentru dezvoltarea activității eligibile prin sM 4.2 și a celor similare eligibile prin sM 19.2.

SOLICITAȚI INFORMAȚII FINANȚARE

Vă vom contacta în cel mai scurt timp


Noutăți - Fonduri europene / naționale

06ian. 21

Programe finantare IMM 2021 (inceputul anului)

Programe finantare IMM 2021 ( inceputul anului) Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) pot obține finanțări pentru afacerile prin intermediul a cel puțin 6 programe de sprijin. Succes Consult a făcut o listă cu principalele…

read more