Submăsura 4.2 a - Procesarea fructelor

Submăsura 4.2 a – Procesarea fructelor.

Bugetul discutat pe anul 2021 este de 10 milioane de euro la Submăsura 4.2a.
Valoarea sprijinului
Întreprinderi micro și mici*
• Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 800000 euro.
Întreprinderi mijlocii*
• Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.100.000 euro.
Întreprinderi mari*
• Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.500.000 euro.
*inclusiv producerea de băuturi alcoolice
În toate cazurile de mai sus, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 % în cazul investițiilor colective.
Solicitantul poate opta pentru diminuarea intensității de bază cu minim 5 pp. În condiţiile în care solicitantul va opta pentru diminuarea intensităţii de bază, acesta va putea fi punctat la principiul de selecție Utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul;

Operatiuni/actiuni eligibile pentru sprijin:
• Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru:
• înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE ;
• înființarea, Extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare;
• producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură, exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului;
• Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii, doar ca o componentă secundară a proiectului ;
• Echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES, necesare pentru desfășurarea activității proprii eligibile prin submăsură.
• Extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor, precum și investiții pentru comercializarea produselor, doar ca o componentă secundară a proiectului
• Investiții în active necorporale pentru:
• organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
• achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
• achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

Criterii de eligibilitate
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligible prevăzute prin sub – măsură;
• Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic Zonal (PUZ);
• Viabilitatea economica a investiției trebuie să fie demonstrata in baza prezentarii documentației tehnico-economice.
• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțarii investiției.
• Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare (prezentata in sectiunea Trimiteri la alte acte legislative).
• Investiția trebuie facută doar în unitățile teritorial administrative prezente în anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând procesarea căpșunilor și a speciilor cultivate în sere și solarii.
• Investiția va respecta prevederile legislației naționale și europene privind normele de siguranță alimentară, sănătate publică și sanitar veterinare (prezente in sectiunea Trimiteri la alte acte legislative).
• Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare a impactului preconizat asupra mediului , iar investiția va fi precedată de finalizarea evaluarii impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1;
• Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la TFUE în scopul obținerii de produse Anexa I și non-Anexa I. Ȋn ceea ce priveşte IF combinat cu grant sunt eligibile exclusiv investiţiile în scopul obținerii de produse Anexa I;
• Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
• În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD

Principii de selecție
• Principiul produselor cu valoare adaugată mare (provenite din zone HNV, scheme de calitate naționale și europene);
• Principiul maturității proiectului în sensul disponibilității la depunerea proiectului a autorizațiilor /avizelor care să permită demararea acestuia;
• Principiul maturității solicitantului în sensul vechimii întreprinderii și a vechimii in desfasurarea activitatii;
• Principiul utilizării eficiente a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul;
• Principiul accesului la finantare în sensul prioritizării solicitantilor care nu au beneficiat în ultimii 4 ani de fonduri europene pentru dezvoltarea activității eligibile prin sM 4.2a și a celor similare eligibile prin sM 19.2
Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători şi cooperativele din sectorul pomicol).

SOLICITAȚI INFORMAȚII FINANȚARE

Vă vom contacta în cel mai scurt timp


Noutăți - Fonduri europene / naționale