Submăsura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole

Când vine vorba de afaceri în agricultură, cea mai așteptată linie de finanțare este Submăsura 4.1 – “Investitii in exploatatii agricole”.

Grupul de lucru PNDR 2021-2027 a discutat un buget total de 760 de milioane de euro pentru 7 tipuri de apeluri de proiecte în Submăsura 4.1 în anul 2021:

Submăsura 4.1 – “Investitii in exploatatii agricole” – achiziții simple și echipamente de irigații în fermă – 125 milioane euro.
Submăsura 4.1 – “Investitii in exploatatii agricole” – procesare și condiționare în fermă, marketing, în sectorul vegetal și sectorul zootehnic (fără legume și cartofi) – 110 milioane euro.
Submăsura 4.1 – “Investitii in exploatatii agricole” – tineri fermieri, achiziții utilaje – 75 milioane euro.
Submăsura 4.1 – “Investitii in exploatatii agricole” – zootehnic (fără procesare) – 240 milioane euro.
Submăsura 4.1 – “Investitii in exploatatii agricole” – zootehnic în zone montane (fără procesare) – 60 milioane euro.
Submăsura 4.1 – “Investitii in exploatatii agricole” – legume și cartofi- achiziții de utilaje, instalații de irigații, producție primară, condiționare, marketing) – 100 milioane euro.
Submăsura 4.1 – “Investitii in exploatatii agricole” – legume și cartofi (procesare, condiționare, marketing) – 50 milioane euro.
Valoarea sprijinului:
I. Pt fermele vegetale cu dim. economică între 8000 euro SO pana la 250.000 euro SO și 500.000 euro SO pentru sector zootehnic
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:
⦁ achiziții simple și irigații la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri) – 200.000 Euro
⦁ condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof – 500.000 Euro
⦁ ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare) – 800.000 Euro
⦁ legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, conditionare și marketing) – 500.000 Euro
II. Pt fermele vegetale cu dim. economică intre 250.000 si 500.000 euro SO pentru vegetal și fermele zootehnice având dim. economică până la 1 mil euro SO
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:
⦁ achiziții simple și irigații la nivel de fermă – 350.000 Euro
⦁ condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof – 700.000 Euro
⦁ ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare) – 1.000.000 Euro
⦁ legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, conditionare și marketing) – 700.000 Euro
III. Pt fermele vegetale cu dim. economică peste 500.000 euro SO pentru sectorul vegetal respectiv peste 1.00. 000 euro SO pentru sectroul zootehnic
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:
⦁ achiziții simple și irigații la nivel de fermă – 400.000 Euro
⦁ condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof – 800.000 Euro
⦁ ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare) – 1.500.000 Euro
⦁ legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, conditionare și marketing) – 800.000 Euro
Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători – rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăşi 1.500.000 € indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei;
Intensitatea se va putea majora cu 20 %, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 70% pentru fermele mici și medii (cu dim. până la 250.000 euro SO) și 90% pentru formele asociative în cazul:
⦁ Investiţiilor realizate de tineri fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei 5 ani anteriori solicitării sprijinului, conform anexei II a R 1305 (nu se aplică formelor asociative)
⦁ Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 și art. 29 din R nr. 1305/2013
⦁ Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R nr. 1305/2013.
⦁ Investiții colective (se aplică formelor asociative)

Solicitantul poate opta pentru diminuarea intensității de bază cu minim 5 pp. În condiţiile în care solicitantul va opta pentru diminuarea intensităţii de bază, acesta va putea fi punctat la principiul de selecție Utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul.

Criterii de eligibilitate:
⦁ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
⦁ Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 8.000 € SO; iar in cazul tinerilor fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul SM 6.1, tinerilor care s-au instalat cu cel mult 5 ani inaintea depunerii cererii de sprijin pentru aceasta submasură sau care au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului (conform legislației în vigoare) dimenisunea minimă trebuie sa fie de 12.000 euro SO si nu trebuie sa depaseasca 100.000 euro SO;
⦁ Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin sub – măsură;
⦁ Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
⦁ Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-economice;
⦁ Investitia trebuie să respecte Planul Urbanistic Zonal;
⦁ Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare de mediu aferenta proiectului propus la momenetul depunerii, iar investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1;
⦁ În cazul proiectelor de procesare peste 70% din produsele agricole primare care sunt supuse procesării, ca materie primă de bază, trebuie să provină din exploatația agricolă proprie și / sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative).
⦁ În cazul in care proiectul de investiții prevede și investiții în amenajări și/sau echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt respectate condițiile specifice menționate în secțiunea ”Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii.”
⦁ Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%,
⦁ Investiția va respecta legislaţia în vigoare (mentionată la capitolul Trimiteri la alte acte legislative) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;
⦁ Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
⦁ În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat.
⦁ În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.

Principii de selecție:
⦁ Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni mici și medii;
⦁ Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate;
⦁ Principiul asocierii fermierilor care dețin exploații de dimensiuni micii și/sau medii, în cadrul cooperativelor, a grupurilor de producatori sau a organizaţiilor de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare;
⦁ Maturitatea proiectului în sensul documetației aduse la depunere și a sustenabilitatii proiectului din perspectiva aspectelor de mediu și managementul riscului
⦁ Maturitatea solicitantului în sesul vechimii în desfășurarea activității și vechimea întreprinderii
⦁ Utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul
⦁ Principiul accesului la finantare în sensul prioritizării solicitantilor care nu au beneficiat în ultimii 4 ani de fonduri europene pentru dezvoltarea exploatației prin PNDR sM 4.1 și măsura similară din 19.2
⦁ Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, european)

SOLICITAȚI INFORMAȚII FINANȚARE

Vă vom contacta în cel mai scurt timp


Noutăți - Fonduri europene / naționale