Submăsura 4.1 a - Investiții în pomicultură

Bugetul discutat pe anul 2021 este de 122,7 milioane euro, din care:

sM 4.1a Înființare / extindere plus condiționare și marketing (componenta secundar) – 70,7 milioane euro,
sM 4.1a – condiționare și procesare (componenta secundară) – 32 milioane euro,
sM 4.1a – utilaje recoltare (modernizare) – 20 milioane euro.

Valoarea sprijinului
Ferme mici (4000-11999 euro SO)
– 100.000 – achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare
– 450.000 euro – proiecte complexe
Ferme medii (12000-250000 euro SO)
– 200.000 euro – achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare
– 1.500.000 euro – proiecte complexe
Ferme mari (peste 250000 euro SO) obținere material de înmulțire și forme asociative
– 300.000 achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare
– 2.000.000 euro – proiecte complexe

Intensitatea sprijinului
⦁ intensitatea este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile
⦁ Pentru fermele mici, medii și pentru obținerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer intensitatea se va putea majora, cu 20 de pp, însă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 70%, pentru:
⦁ Investiţii realizate de tinerii fermieri, de până la 40 de ani, inclusiv, la data depunerii CF (cf art 2 R 1305 sau care s-au instalat in ultimii 5 ani anterior solicitării sprijinului, cf Anexei II a R 1305/2013)*
⦁ Investiții legate de operațiunile prevăzute la art 28 și art 29 din R 1305/2013
⦁ Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, cf. art. 32
Pentru fermele mari intensitatea este de 50%.
În cazul formelor asociative intensitatea se va putea majora, cu câte 20 de pp, însă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentru:
⦁ Investiții colective
⦁ Investiții legate de operațiunile prevăzute la art 28 și art 29 din R 1305/2013
⦁ Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art 32
Solicitantul poate opta pentru diminuarea intensității de bază cu minim 5 pp.În condiţiile în care solicitantul va opta pentru diminuarea intensităţii de bază, acesta va putea fi punctat la principiul de selecție – Utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul

Operațiuni/Acțiuni eligibile pentru sprijin:
⦁ Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole și modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole.
⦁ Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creșterea suprafețelor ocupate de material săditor.
⦁ Inființarea și modernizarea unităților de procesare la nivelul fermelor și investiții în vederea comercializării (precum magazinelela poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului.
⦁ Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii sprijinit prin grant, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
⦁ Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/sau forestieră, atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii sprijinit prin grant, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
⦁ Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
⦁ Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării.
⦁ Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013

Criterii de eligibilitate
1. Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
2. Investiția să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin sM
3. Solicitantul să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțarii investiției
4. Viabilitatea economica a investiției să fie demonstrata în baza documentației tehnico economice
5. Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standarde impuse de legislația națională și UE (cf sectiunii Trimiteri la alte acte legislative si cap 8.1).
6. Investitia trebuie să respecte Planul Urbanistic Zonal;
7. Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare de mediu, iar investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1;
8. Investiția trebuie realizată doar în UAT-urile prezente în anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP și să respecte zonarea speciilor din anexa menționată anterior, exceptând culturile în sere și solarii, plantațiile de goji și dud și pepinierele
9. În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze, doar material fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară;
10. Pentru pepiniere solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer sau de înmulțire din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară
11. Exploatatia trebuie să respecte dimensiunile economice viabile:
o Dimensiunea minimă a suprafeţelor pomicole, inclusiv pepiniere pomicole, deţinute în proprietate sau folosinţă de o exploataţie agricolă trebuie să fie de min 4000 € SO în cazul investiţiilor simple
o Pentru investiţiile care presupun reconversie/ înfiinţare plantaţii pomicole/ producerea de material de înmulțire/ material de plantare fructifer dimensiunea economică a exploataţiei agricole trebuie să fie de min 4000 € SO
12. Suprafața înființată/replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum 3000 euro SO pentru toate speciile și sistemele de cultură, inclusiv pepiniere.
13. Contribuția în natură este eligibilă doar cu respectarea condițiilor din art 69 (1) R 1303/2013
14. Dacă proiectul prevede și investiții în sisteme/echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar cu respectarea condițiilor din secțiunea Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii
15. În cazul procesării la nivelul fermei atât materia primă procesată cât și rezultatul procesării trebuie să fie incluse în Anexa I la TFUE. În cazul comercializării, vor fi sprijinite doar produse incluse în Anexa I la TFUE.
16. Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investiții în modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole primare), ca și componentă secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel de fermă, iar minim 70% din materia primă procesată trebuie să provină din exploatația proprie și / sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative).
17. Investițiile în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii şi în producerea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei sunt eligibile cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară într-un proiect ce are ca scop modernizarea/ dezvoltarea fermei (dezvoltarea producţiei agricole primare).
18. Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte art 13 (d) din R 807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%,
19. Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor 3 ani fiscali) nu depășește de 4 ori sprijinul solicitat
20. Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de max 24 luni de la data instalării (cf art 17 (5) din R 1305/2013)
21. În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.

Principii de selecție
⦁ Principiul dimensiunii (ferme mici și medii la momentul solicitării sprijinului) – În cazul formelor asociative se va avea în vedere numărul de membri care se încadrează în ferme mici și medii
⦁ Principiul maturității proiectului în sensul documetatiei aduse la depunere, și a sustenabilitatii proiectului din perspectiva aspectelor de mediu și managementul riscului Maturitatea solicitantului în sesul vechimii în desfășurarea activității și vechimea întreprinderii
⦁ Utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul
⦁ Principiul asocierii (investiţiile realizate de organizațiile de producători, grupurile de producători,cooperative și de membrii lor);
⦁ Principiul proprietății (exploatațiile agricole care dețin în proprietate terenurile și plantațiile pomicole supuse reconversiei și / terenul pe care se face înființarea de plantații pomicole);
⦁ Principiul nivelului de calificare (studii superioare în domeniul proiectului; studii medii în domeniul proiectului);
⦁ Principiul vârstei (tinerii de până la 40 ani, inclusiv);
⦁ Principiul înființării și sau reconversiei (investiţii care presupun înființare și sau reconversie)
⦁ Principiul accesului la finantare în sensul prioritizării solicitantilor care nu au beneficiat în ultimii 4 ani de fonduri europene pentru dezvoltarea exploatației prin 4.1a și 19.2

SOLICITAȚI INFORMAȚII FINANȚARE

Vă vom contacta în cel mai scurt timp


Noutăți - Fonduri europene / naționale