Submăsura 6.3 - fonduri nerambursabile pentru ferme mici

Submăsura 6.3 – fonduri nerambursabile pentru ferme mici

Și în acest an, sprijinul public pentru fermele mici va fi tot de 15.000 de euro pe proiect.

Sprijinul nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3 ani:

 •      75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de finanțare;
 •      25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de afaceri, până la 31 decembrie 2025, fără a depăși trei ani  de la semnarea Deciziei de finanțare.

Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

 • să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă  care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • să fie persoane juridice române;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
 • să aibă studii  minime de 8  clase;
 1. să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:
 2. persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare:
 3. ca persoană fizică autorizată;
 4. ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
 5. ca întreprindere familială;
 6. societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar  înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, reprezentată prin:

– asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;

– asociat majoritar care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de finanțare.

În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant („societate cu răspundere limitată – debutant” sau „S.R.L. – D.”) în baza prevederilor OUG nr. 6/ 2011 cu condiția respectării criteriilor prevăzute de legislația europeană și națională în vigoare pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de finanțare.

 • să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi1 sau întreprinderi mici1, indiferent de forma de organizare economică;
 • să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de derulare a proiectului.

Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

 1. are o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O. (valoare producţie standard)
 2. este înregistrată cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, în Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, ANZ, sau la Primărie în Registrul agricol2, de către solicitant:
 •   în nume propriu (persoană fizică) sau
 • sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului prin intermediul submăsurii 6.3.

Sprijinul va fi utilizat pentru realizarea Planului de afaceri şi activitatea economică desfăşurată de beneficiar.

Cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziția de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potenţialul agricol precum şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul de îndeplinire a Planului de afaceri.

SOLICITAȚI INFORMAȚII FINANȚARE

Vă vom contacta în cel mai scurt timp


Noutăți - Fonduri europene / naționale