1 Octombrie

OBLIGATII PENTRU TOATE FIRMELE DIN 1 OCTOMBRIE

 Ordonanță
privind plata defalcată a TVA,

DE LA 1 OCTOMBRIE- . AMENZILE SUNT ENORME.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, si al art. 1 pct. I.3. din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.Obligatii pentru toate firmele.
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1. – În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 1. a) Codul fiscal – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 2. b) instituții publice – instituțiile publice definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare, și instituțiile publice locale definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
 3. c) persoană impozabilă – persoana definită la art. 266 alin. (1) pct. 21 din Codul fiscal, alta decât instituția publică, inclusiv cea care se află sub incidenţa legislației privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă;
 4. d) cont de TVA – contul dedicat încasării și plății TVA, prevăzut la art. 2 alin. (1).

2 – (1) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art.316 din Codul fiscal au obligația să deschidă conturi distincte pentru încasarea și plata TVA. Instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal au obligația să deschidă conturi distincte pentru încasarea TVA. Conturile de TVA se deschid în lei și, după caz, în valută.

(2) Plata defalcată a TVA se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punct de vedere al TVA conform prevederilor Codului fiscal, pentru care locul, conform prevederilor art. 275 sau art. 278 din Codul fiscal, se consideră a fi în România, efectuate de persoanele prevăzute la alin. (1), cu excepția următoarelor:

 1. a) operațiunile pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art. 307 alin. (2) – (5) sau art. 331 din Codul fiscal;
 2. b) operațiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 310 – 3151 din Codul fiscal.

3 –(1) Persoanele impozabileși instituțiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii efectuate într-un cont distinct deschis de furnizor/prestator conform art. 2 alin. (1).

(2) Prin excepție de la alin. (1), persoanele fizice impozabile care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal nu au obligatia să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii efectuate în contul distinct deschis de furnizor/prestator conform art. 2 alin. (1).

(3) În cazul plății parţiale a contravalorii livrării de bunuri ori a prestării de servicii, precum și în cazul plății unui avans, fiecare plată se consideră că include si TVA aferentă care se determină prin aplicarea procedeului sutei mărite, respectiv 19 x 100/119, în cazul cotei standard, si 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, în cazul cotelor reduse. Beneficiarii care plătesc parţial o factură în care sunt înscrise operațiuni supuse mai multor cote de TVA si/sau mai multor regimuri de impozitare sunt obligați să aloce sumele plătite cu prioritate pentru operațiunile supuse regimului
normal de taxare, în ordinea descrescătoare a cotelor. TVA astfel determinată se plătește în contul distinct deschis de furnizor/prestator conform art. 2 alin. (1).

(4) În cazul grupului fiscal unic prevăzut la art. 269 alin. (9) din Codul fiscal, decontările de sume reprezentând TVA între membrii grupului se realizează prin conturile de TVA prevăzute la art. 2 alin. (1) ale acestora.

Art. 4 – (1) Conturile prevăzute la art. 2 alin. (1) se deschid la:

 1. unități ale trezoreriei statului – de către instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru orice încasări în lei;
 2. unități ale trezoreriei statului – de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care au deschise conturi de disponibilități la trezoreria statului în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a altor acte normative în vigoare;
 3. unități ale trezoreriei statului sau la instituții de credit – de catre persoanele impozabileînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru alte operațiuni decât cele prevăzute la lit. b), conform opțiunii acestora;
 4. instituții de credit –de catre instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform 316 din Codul fiscal și de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru orice încasări în valută.

(2) Persoanele impozabile menționate la alin.(1) lit.c) pot deschide conturile prevăzute la art.2 alin. (1) la mai multe instituții de credit.

Art. 5 – (1) Conturile prevăzute la art. 2 alin. (1) pot fi deschise la instituțiile de credit care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) structura codului IBAN aferent conturilor să conțină în mod unic șirul de caractere ”TVA”;
 2. b) nu permit eliberarea de numerar din acest cont.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru debitarea și creditarea contului de TVA, instituțiile de credit trebuie să asigure, suplimentar față de condițiile prevăzute la alin.(1), un mecanism automat/manual care să verifice că tranzacțiile cu instrumente bancare se realizează doar între aceste conturi, după cum urmează:

 1. a) la debitarea contului de TVA, existența unui IBAN beneficiar care să conțină în structura sa șirul de caractere ”TVA”
 2. b) permiterea debitării contului în situațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), i) și j) doar cu aprobarea ANAF;
 3. c) în cazul în care nu se respecta condițiile prevăzute la lit. a) și b), instituțiile de credit nu proceseazătranzacțiile respective.

(3) În cazul în care o instituție de credit care are deschise conturi de TVA nu asigură mecanismul de verificare prevăzut la alin. (2), începând cu data de 1 ianuarie 2018 nu mai poate avea deschise conturi de TVA, singura operațiune permisă fiind transferul soldul contului de TVA de la aceasta într-un alt cont de TVA al titularului contului deschis la o instituție de credit care a implementat mecanismul de verificare sau în contul de TVA deschis la trezoreria statului.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), instituțiile de credit pot accepta debitarea conturilor de TVA, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 1. a) debitarea să se realizeze pe baza aprobării ANAF, pentru situațiile permise de prezenta ordonanță;
 2. b) debitarea să se realizeze prin creditarea unui cont curent deschis la aceeași instituție de credit

(5) Conturile de TVA pot fi deschise, în condițiile prevăzute de prezentul articol, automat de către instituțiile de credit pentru clienții acestora care sunt înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, fără a fi necesară o cerere din partea acestora, cu obligativitatea comunicării imediate a contului, a condițiilor de utilizareși a costurilor aferente.
Clienții au dreptul ca, ulterior primirii comunicării de la instituția de credit, să opteze pentru păstrarea contului sau renunțarea unilaterală la acesta în termen de cel mult 90 de zile de la comunicare. Deschiderea conturilor se realizeaza cu respectarea conditiilor prevăzute în prezentul articol.

(6) Instituțiile de credit care opteazăpentru deschiderea automată a conturilor potrivit alin. (5) nu pot percepe niciun cost clienților care nu iși exprima opțiunea în perioada de 90 de zile de la comunicare sau celor care au denunțat unilateral deschiderea contului, cu condiția ca aceștia să nu fi efectuat operațiuni de încasări și plăți prin contul respectiv.

(7) Pentru clienții prevazuti la alin. (6), institutiile de credit închid automat conturile care au fost deschise potrivit alin.(5), la expirarea celor 90 de zile de la comunicare.
Art. 6–(1) Conturile prevăzute la art. 2 alin. (1) se deschid la unitățile trezoreriei statului, conform următoarelor prevederi:

 1. a) structura codului IBAN aferent conturilor conține șirul de caractere ”TVA”;
 2. b) utilizarea sumelor din cont pentru operațiunile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), i) și j) se realizează doar cu aprobarea ANAF;
 3. c) conturile nu sunt purtatoare de dobândă;
 4. d) costurile aferente deschiderii conturilor și comisioanele aferente oricăror operațiuni în legătură cu acestea se suportă de la bugetul trezoreriei statului, fără a fi percepute de la titularii de cont;
 5. e) nu se permite eliberarea de numerar din cont.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru debitarea și creditarea contului de TVA, trezoreria statului asigură, suplimentar față de condițiile prevăzute la alin.(1),un mecanism automat/manual care să verifice că tranzacțiile cu instrumente bancare se realizează doar între aceste conturi, după cum urmează:

 1. a) la debitarea contului de TVA, existența unui IBAN beneficiar care să conțină în structura sa șirul de caractere ”TVA”;
 2. b) permiterea debitării contului în situațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), i) și j) doar cu aprobarea ANAF. Pentru încasarea sumelor aprobate de ANAF, persoanele impozabile solicită unitatii trezoreriei statului deschiderea unui cont de disponibil distinct, nepurtator de dobanda si pentru care nu se percep comisioane. Prin acest cont pot fi derulate si alte operatiuni stabilite prin Ordin al ministrului finantelor publice;
 3. c) în cazul în care nu se respectăcondițiile prevazute la lit. a) și b), trezoreria statului nuprocesează tranzacțiile respective.

(3) Prin excepție de la prevederile alin.(2), unitățile trezoreriei statului pot accepta debitarea conturilor de TVA, cu îndeplinirea cumulativăa următoarelor condiții:

 1. a) operațiunile să se realizeze pe baza aprobării ANAF emise pentru operațiunile permise de prezenta ordonanță;
 2. b) debitarea contului de TVA să se realizeze prin creditarea unui cont curent distinct deschis la trezoreria statului.

(4) Pentru operatorii economici înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, conturile se deschid automat la unitățile trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestora, pe baza Listei operatorilor economici înregistrați în scopuri de TVA întocmite și transmise în sistem informatic de către organele fiscale competente ale ANAF.

Conturile operatorilor economici înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal pot fi deschise și la alte unități ale trezoreriei statului stabilite prin ordin al președintelui ANAF. Pentru utilizarea sumelor din conturile deschise automat operatorii economici depun la unitățile trezoreriei statului documentele aferente deschiderii contului, cel târziu la data la care dispun efectuarea unei operațiuni din contul respectiv.

(5) Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal care nu au deschis un cont în condițiile alin. (4), deschiderea conturilor se realizeazăla cererea acestora adresatăunității trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestora. Conturile persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA pot fi deschise și la alte unități ale trezoreriei statului stabilite prin ordin al președintelui ANAF.

(6) Conturile deschise potrivit alin.(4) si (5) se publică pe pagina de internet a MFP sau ANAF și se actualizează periodic. Informațiile minime publicate sunt: denumirea titularului de cont, codul fiscal, codul IBAN al contului de TVA și unitatea trezoreriei la care este deschis contul.

(7) Pentru instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, conturile se deschid automat la unitățile trezoreriei statului la care acestea au deschise conturile de venituri și cheltuieli prin care își gestionează bugetele. Regulile de deschidere și de funcționare a conturilorpentru instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(8) In structura codurilor IBAN aferente conturilor de venituri ale bugetului de stat, care se creditează cu sume din contul de TVA se include șirul de caractere ”TVA”.

(9) Lista conturilor prevăzute la alin. (8) se aproba prin ordin al președintelui ANAF și se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice sau ANAF.

(10) Extrasele conturilor prevăzute la alin. (4) și (5) pot fi puse gratuit la dispoziția titularilor de cont și în format electronic, potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(11) Metodologia privind inchiderea sau transferul conturilor de TVA deschise la trezorerie statului se realizeaza prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 7 – (1) Institutiile de credit și unitatile trezoreriei statului care primesc prin sistemul electronic de plati instrumente de plata eronate, care au un IBAN platitor ce contine sirul de caractere “TVA” si pentru care codul IBAN beneficiar indicat în mesajul electronic nu este deschis in evidenta proprie în structura primită, au obligatia de a returna sumele respective.

(2) Instrumentele și produsele bancare care implică decontarea contravalorii TVA aferente livrărilor de bunuri și/sau prestărilor de servicii se utilizează cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe.

Art. 8 – Conturile prevăzute la art.2 alin. (1) se creditează cu:

 1. a) TVA încasată, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv taxa aferentă avansurilor;
 2. b) sume reprezentând TVA virate/depuse conform art. 15alin. (1) și (2);
 3. c) sume transferate dintr-un alt cont de TVA al titularului;
 4. d) sume transferate temporar din contul curent al titularului deschis la aceeași instituție de credit;
 5. e) sume încasate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată;
 6. f) sume încasate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal;
 7. g) alte sume rezultate din operațiunistabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
 8. h) dobânda aferentă contului de TVA.

9– (1)Conturile prevăzute la art.2 alin. (1) se debitează cu:

 1. a) TVA achitată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, aferentă achizițiilor de bunuri/servicii, inclusiv taxa aferentă avansurilor;
 2. b) TVA achitată la bugetul de stat;
 3. c) sume transferate într-un alt cont de TVA deschis de titularul contului;
 4. d) sume achitateîntr-un alt cont de TVA ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată;
 5. e) sume achitateîntr-un alt cont decât un cont de TVA, ca urmare a virării eronate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată;
 6. f) sume achitate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal;
 7. g) sume transferate în contul curent al titularului deschis la aceeași instituție de credit, în limita sumelor prevăzute la art. 8 lit. d);
 8. h) sume transferate în conturile de venituri bugetare/disponibilități, în cazul instituțiilor publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal;
 9. i) sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligația de a avea un cont conform art.2alin. (1) și nu mai au obligații de plată privind TVA;
 10. j) alte sumerezultate din operațiuni stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală,cu acordul organului fiscal;
 11. k) comisioanele aferente contului de TVA percepute de instituția de credit.

(2) Este interzisă debitarea conturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) în alte condiții decât cele prevăzute la alin. (1), precum și retragerea de numerar.

Art. 10 -(1) Instituțiile publice,indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să efectueze plata TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii,direct din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare sau de disponibilități, după caz, în conturile distincte prevăzute la art. 2 alin. (1), deschise de furnizorii de bunuri / prestatorii de servicii, cu respectarea prevederilor de la art.4.Instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal au obligația de a transfera integral sumele încasate în contul distinct de TVA prevăzut la art. 2, aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv taxa aferentă avansurilor, în conturile de venituri bugetare la care se evidențiază sumele aferente bunurilor/serviciilor facturate.

(2) Instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVAconform art. 316 din Codul fiscal pot efectua prin contul prevăzut la art.2 alin. (1) și alte operațiuni de încasări și plăți stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 11 – Rambursarea sumelor negative de TVA cuprinse în deconturi cu opţiune de rambursare se efectuează în alt cont decât contulde TVA prevăzut la art. 2 alin. (1), cu excepția situației în care titularul solicită rambursarea în contul de TVA.

Art. 12– Transferurileprevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g),i) și j) se efectuează în urma controlului fiscal realizat de organul fiscal central. Structura competentă, procedura și condițiile de aprobare a transferului se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 13 – Persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, au obligația să comunice contul prevăzut la art.2alin. (1) furnizorilor/prestatorilor și beneficiarilor.

Art. 14–(1) Se exceptează de la prevederile art. 3 plățile efectuate cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar.

(2) În cazul instrumentelor de plată, emise după 1 octombrie 2017, trebuie să se asigure respectarea prevederilor art. 3, respectiv plata TVA în contul distinct prevăzut la art. 2 alin. (1).

Art. 15 –(1) Persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal,au obligația să vireze în contul de TVApropriu, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii:

 1. a) TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar;
 2. b) TVA care nu a fost plătită în contul prevăzut la art.2 alin. (1)de cătrealți beneficiari decât cei prevăzuți la art. 3 alin. (1);
 3. c) TVA aferentă instrumentelor de plată emise anterior datei de 1 octombrie 2017 și încasate după această dată.

(2) Persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal,au obligația să depună în numerar/să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, diferența între TVA aferentă încasărilor în numerar și TVA aferentă plăților în numerar efectuate într-o zi.

(3) În cazul în care creanțele rezultate din livrări de bunuri/prestări de servicii sunt cesionate de furnizor/prestator altor persoane, inclusiv prin operațiuni de factoring, cesionarul are obligația să plătească în contul de TVA al furnizorului/prestatorului cedent contravaloarea TVA din factura care face obiectul cesiunii. În situația în care suma încasată de la cesionar este inferioară taxei pe valoarea adăugată din factura care face obiectul cesiunii, la data încasării acestei sume, furnizorul/prestatorul virează/depune diferența în contul de TVA propriu.

(4) În cazul sumelor puse la dispoziția furnizorului/prestatorului într-un cont de garanții, cont escrow sau alt cont similar la care furnizorul/prestatorul nu are acces decât după îndeplinirea anumitor condiții, la momentul eliberării sumelor din aceste conturi se asigură plata TVA aferente sumelor eliberate în contul de TVA al furnizorului/prestatorului.

Art. 16 – Contul prevăzut la art.2 alin. (1) poate fi executat silit numai pentru plata TVA datorate bugetului de stat. Contul prevăzut la art. 2 alin. (1) poate fi executat silit și în baza unor titluri executorii, potrivit legii, pentru TVA aferentă unor achiziții de bunuri și/sau servicii.

Art. 17 – În cazul încetării existenței persoanei impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1), sumele existente în contul/conturile de TVA se fac venit la bugetul de stat.

Art. 18 – Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții ca, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:

 1. a) plata TVA de către persoanele impozabile și instituțiile publice,prevăzute la art. 3 alin. (1), în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, în condițiile în care acesta a comunicat beneficiarului un cont de TVA;
 2. b) nerespectarea de către persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, a obligațiilor prevăzute la art.2 alin. (1) și art. 12;
 3. c) nerespectarea de către persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, a obligațiilor prevăzute la art. 15;
 4. d) debitarea contului de TVA de către titular în alte condiții decât cele prevăzute de prezenta ordonanță în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017.

Art. 19 – Contravențiile prevăzute la art.18 se sancționează după cum urmează:

 1. a) prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, contravenția de la art. 18 lit.a) și d),cu o amendă egală cu 50% din suma reprezentând TVA nevirată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului;
 2. b) contravențiile de la art. 18lit.b), cu amendă cuprinsă între 2000 lei și 4000 lei;
 3. c) prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, contravenția de la art. 18 lit. c), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA nevirată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului.

Art. 20 – În cazul furnizorilor/prestatorilor care nu și-au îndeplinit obligația de a deschide contul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau nu au comunicat acest cont beneficiarilor, beneficiarii prevăzuți la art.3 au obligația să plătească suma reprezentând TVA aferentă achizițiilor în contul de TVA al furnizorului/prestatorului deschis la trezoreria statului.

Art. 21 – (1) Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor se fac de către organele fiscale competente. Prevederile prezentei ordonanțe se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezeta ordonanță, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 22 – (1) Prevederile art. 1 – 15 se aplică opționalîncepând cu data de 1 septembrie 2017, pentru facturile emise/avansurile încasate începând cu 1 septembrie 2017 și obligatoriu începând cu data de 1 octombrie 2017, pentru facturile emise/avansurile încasate începând cu 1 octombrie 2017.

(2) Prevederile art. 16 și 17 se aplică începând cu 1 septembrie 2017.

(3) Prevederile art. 18– 21 se aplică începând cu 1 octombrie 2017.

(4) Până la data de 1 octombrie 2017, persoanele impozabile,inclusiv cele care se află sub incidenţa legislației privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, cu modificările si completările ulterioare, și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, trebuie să deschidă cel puțin un cont distinct de TVA conform prevederilor art. 2 alin. (1) și să comunice acest cont tuturor furnizorilor/prestatorilor și beneficiarilor.

(5) Persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal după data de 30 septembrie 2017, au obligația să deschidă cel puțin un cont distinct pentru încasarea și plata TVA, odată cu înregistrarea în scopuri de TVA. Instituțiile publice care se înregistrează în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal după data de 30 septembrie 2017, au obligația să deschidă conturi distincte pentru încasarea TVA, odată cu înregistrarea în scopuri de TVA.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.